Ђорђа Станојевића 11ђ/10, 11000 Београд
+381 11 630 22 10
office@s-projekt.rs
44.806423, 20.405969

Правилници

 1. Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева

 2. Правилник о саобраћајној сигнализацији

 3. Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова

 4. Правилник о садржају и начину истицања туристичке сигнализације

 5. Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката

 6. Правилник о радовима на рехабилитацији јавног пута

 7. Правилник о радовима на редовном одржавању јавних путева

 8. Правилник о врсти радова и начину извођења радова на ургентном одржавању јавног пута

 9. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута

 10. Правилник о основним условима које тунел на јавном путу мора да испуњава са гледишта безбедности

 11. Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу

 12. Правилник о садржини извештаја о саобраћајним незгодама

 13. Правилник о садржини и форми извештаја о извршеној контроли и оцени стања јавних путева

 14. Правилник о спровођењу независне оцене утицаја пута на настанак СН са погинулим лицима

 15. Правилник о начину спровођења ревизије и провере

 16. Правилник о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача

 17. Правилник о процени утицаја пута на безбедност саобраћаја

 18. Правилник о начину утврђивања деоница највећег ризика и идентификације и рангирања опасних места, саставу стручног тима за мапирање ризика и условима за чланове тог тима
   
 19. Правилник о садржини претходних радова,  студији изводљивости и претходној студији изводљивости

 20. Правилник о условима за аутобуска стајалишта

 21. Правилник о инвестиционој документацији

 22. Правилник о студији изводљивости и претходној студији изводљивости

 23. Правилник о утврђивању зоне школе

 24. Правилник о мерама за заштиту безбедности деце на путу у зони школе