Ђорђа Станојевића 11ђ/10, 11000 Београд
+381 11 630 22 10
office@s-projekt.rs
44.806423, 20.405969

Наше услуге

С ПРОЈЕКТ пружа широк спектар услуга из области саобраћаја својим клијентима:

1. РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМ МРЕЖЕ ПУТЕВА И УЛИЦА

Нудимо могућност локалним самоуправама израду категоризације уличне и општинске путне мреже на њиховој територији, као и израду Референтног система уличне и општинске мреже за коју су они надлежни, како би је лакше и ефикасније одржавали, управљали и планирали активности на мрежи у њиховој надлежности.

2. ПРОЈЕКТИ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА МРЕЖУ УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, КАО И ТРАСА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉА КОЈЕ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Такође, радимо и пројекте саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова на путу/улици.

3. ПУТНА ИНФОРМАТИКА

Пружамо услуге формирања основне базе података о путевима (”Инвентар”), снимањем путева специјално опремљеним возилима са високо квалитетним камерама са снимком све четири стране пута, снимања и ажурирања појава дуж трасе пута према важећој Методологији, као и снимке геореференцираних траса путева.

4. ПРОВЕРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (ROAD SAFETY INSPECTION)

Спроводимо провере безбедности саобраћаја како на државним путевима, тако и на уличној и општинској путној мрежи. Провером безбедности саобраћаја се уочавају и фиксирају у простору проблеми који могу уицати на настанак и/или тежину последица саобраћајних незгода. Такође, врши се и процена ризика који настаје услед уочених недостатака пута и предлажу се одговарајуће мере за унапређење стања безбедности саобраћаја на путу са проценом трошкова предложених мера.

5. РЕВИЗИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (ROAD SAFETY AUDIT)

Вршимо ревизије безбедности саобраћаја пројеката у свим фазама – Идејни пројекат (ИДП), Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), Пројекта за извођење (ПЗИ) и Пројекта изведеног објекта (ПИО). Ревизијом безбедности саобраћаја се могу идентификовати потенцијални проблеми безбедности саобраћаја и отколинити у раним фазама израде техничке документације, што је далеко економски повољније у односу на касније фазе.

6. НЕЗАВИСНЕ ОЦЕНА УТИЦАЈА ПУТА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА ПОГИНУЛИМ ЛИЦИМА (IN-DEPTH ANALYSIS OF ROAD ACCIDENTS)

Израђујемо Извештаје о независној оцени утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима како на државним путевима, тако и за потребе локалних самоуправа за незгоде које су се догодиле на општинским путевима и улицама у надлежности локалних самоуправа.

7. САОБРАЋАЈНЕ СТУДИЈЕ И СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ (FEASIBILITY STUDY)

Израђујемо Саобраћајне студије и Студије оправданости којима се кроз систем специјалистичких врста вредновања (функционално, еколошко, економско и инвестиционо) аргументују најзначајније управљачке одлуке у усмеравању развоја и експлоатације путне мреже ка оптималном правцу.

8. СТУДИЈА ПРОЦЕНЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА МРЕЖЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Студије којима се врши процена вредности појединачних основних средстава путне и уличне инфраструктуре, груписаних по функционалним целинама.

9. НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА МРЕЖУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА, ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Преглед пројектне документације, анализа цена извођења радова и стручно-технички надзор на праћењу извођења радова постављање саобраћајне сигнализације и опреме у складу са важећим прописима. На завршетку радова израда видео записа нове постављене саобраћајне сигнализације и опреме снимане са четири камере високе резолуције која је мерна опрема предузећа С Пројект.

10. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКАТА САОБРАЋАЈА И САОБРЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Стручно-техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за мрежу државних путева, општинских путева и улица.

11. На захтеве управљача пута у могућности смо да одговоримо и свим другим специфичним потребама из области друмског саобраћаја.